5.4 ขั้นคู่เสียง

เรียนครั้งที่ 35-36 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.4

ภาคปฏิบัติ

No. 49 50

Website

Youtube No.49

Youtube No.50

BT-(M)-No.49

BT-(M)-No.50

***