5.5 โน้ตแนวคอร์ดแนวทำนอง

เรียนครั้งที่ 37-40 ปฎิบัติ 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.5

ภาคปฏิบัติ

No. 51 52

No. 53 54

Website

Youtube No.51

Youtube No.52

Youtube No.53

Youtube No.54

BT-(M)-No.51

BT-(M)-No.52

BT-(M)-No.53

BT-(M)-No.54

***