5.3 โน้ตกีตาร์สาย 4

เรียนครั้งที่ 33-34 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.3

ภาคปฏิบัติ

No. 46 47 48

Website

Youtube No.46

Youtube No.47

Youtube No.48

BT-(M)-No.46

BT-No.46

BT-(M)-No.47

BT-No.47

BT-(M)-No.48

BT-No.48

***