4.3.3 ดัล เซนโญ อัล ฟิเน

เรียนครั้งที่ 27-28 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3.3

ภาคปฏิบัติ

No. 37

Website

Youtube No.37

BT-(M)-No.37

BT-No.37

***