4.4.1 เครื่องหมายชาร์ป

เรียนครั้งที่ 30 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.4.1

ภาคปฏิบัติ

No. 40

Website

Youtube No.40

BT-(M)-No.40

BT-No.40

***