4.3 เครื่องหมายย้อน

4.3.1 รีพีท

เรียนครั้งที่ 23-24 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3.1

ภาคปฏิบัติ

No. 34 No.35

Website

Youtube No.34

Youtube No.35

BT-(M)-No.34

BT-No.34

BT-(M)-No.35

BT-No.35

***