4.2.2 โน้ตตัวดำประจุด

เรียนครั้งที่ 21-22 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.2.1

ภาคปฏิบัติ

No. 32 No.33

Website

Youtube No.32

Youtube No.33

BT-(M)-No.32

BT-No.32

BT-(M)-No.33

BT-No.33

***