4.2 โน้ตประจุด

4.2.1 โน้ตตัวขาวประจุด

เรียนครั้งที่ 20 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.2.1

ภาคปฏิบัติ

No 30 No.31

Website

Youtube No.30

Youtube No.31

BT-(M)-No.31

BT-No.31

***