4.3.4 ดา คาโป อัล โคดา

เรียนครั้งที่ 29 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3.4

ภาคปฏิบัติ

No. 38

Website

Youtube No.38

BT-(M)-No.38

BT-No.38

***

4.3.5 โฝลตา

เรียนครั้งที่ 29 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3.5

ภาคปฏิบัติ

No. 39

Website

Youtube No.39

BT-M-No.39

BT-No.39

สรุปท้ายบท