4.3.2 ดา คาโป อัล ฟิเน

เรียนครั้งที่ 25-26 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3.2

ภาคปฏิบัติ

No. 36

Website

Youtube No.36

BT-(M)-No.36

BT-No.36

***