หน่วยที่ 4 การปฎิบัติเครื่องหมายทางดนตรี

เรียนครั้งที่ 18-31 ปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

4.1 เครื่องหมายทาย

เรียนครั้งที่ 18-19 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.1

ภาคปฏิบัติ

No. 28 No.29

Website

Youtube No.28

Youtube No.29

BT-(M)-No.28

BT-No.28

BT-(M)-No.29

BT-No.29

***