2.5.2 ตำแหน่งมือซ้าย

เรียนครั้งที่ 3 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.5.2

ภาคปฏิบัติ

No. 4

Guitar book

Youtube No.4

BT-(M)-No.04

BT-No.04

สรุปท้ายบทเรียน

แบบทดสอบ