หน่วยที่ 2 ลักษณะและท่าทางการปฏิบัติ

เรียนครั้งที่ 3-5 ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

2.1 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

เรียนครั้งที่ 3 ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.1

***

Guitar book

***

2.2 ตำแหน่งของร่างกาย

เรียนครั้งที่ 3 ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.2

***

Guitar book

***

2.3 ท่านั่งปฏิบัติ

เรียนครั้งที่ 3 ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

บความรู้ที่ 2.3

***

Guitar book

***

2.4 ตำแหน่งกีตาร์

เรียนครั้งที่ 3 ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.4

***

Guitar book

***