6.2 บันไดเสียงไมเนอร์

เรียนครั้งที่ 44 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 6.2

ภาคปฏิบัติ

No. 62

Website

Guitar book

Youtube No.62

BT-(M)-No.62

BT-No.62

***