6.3 บันไดเสียงโครมาติค

เรียนครั้งที่ 45 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 6.3

ภาคปฏิบัติ

No. 63

Website

Guitar book

Youtube No.63

BT-(M)No.63

BT-No.63

***