1.4 การบำรุงรักษา

เรียนครั้งที่ 2 ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฎิบัต 2 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.4

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

Youtube

***

1.5 การใส่สาย และปรับระดับเสียง

เรียนครั้งที่ 2 ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฎิบัต 2 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.5.1

ใบความรู้ที่ 1.5.2

ภาคปฏิบัติ

Website

สื่อช่วยสอน

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ