หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิค

เรียนครั้งที่ 1 -2 ทฤษฎี 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

1.1 ประวัติความเป็นมากีตาร์คลาสสิค

เรียนครั้งที่ 1 ทฤษฎี 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

1.2 ส่วนประกอบกีตาร์คลาสสิค

เรียนครั้งที่ 1 ทฤษฎี 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***

1.3 อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับกีตาร์คลาสสิค

เรียนครั้งที่ 1 ทฤษฎี 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.3

***

Guitar book

แบบทดสอบ