3.6 โน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น & ตัวหยุด

เรียนครั้งที่ 13-17 ปฎิบัติ 15 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.6

ภาคปฏิบัติ

No. 21 - 25

No. 26 - 27

Website

Youtube No.21

Youtube No.22

Youtube No.23

Youtube No.24

Youtube No.25

Youtube No.26

Youtube No.27

BT-(M)-No.21

BT-No.21

BT-(M)-No.22

BT-No.22

BT-(M)-No.23

BT-No.23

BT-(M)-No.24

BT-No.24

BT-(M)-No.25

BT-No.25

BT-(M)-No.26

BT-No.26

BT-(M)-No.27

BT-No.27

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ