หน่วยที่ 7 การปฏิบัติบทเพลงกีตาร์คลาสสิค 4

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

7.1 บทเพลง Nocture

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 7.1

***

Guitar book

***

7.2 บทเพลง Allegro

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 7.2

***

Guitar book

***