หน่วยที่ 6 การปฏิบัติบันไดเสียง และการกระจายคอร์ด 4

เรียนครั้งที่ 34 - 42 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง

6.1 บันไดเสียงเมเจอร์

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 6.1

***

***

6.2 บันไดเสียงไมเนอร์

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 6.2

***

***

6.3 การกระจายคอร์ด

เรียนครั้งที่.........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.3

***

Guitar book

แบบทดสอบ