หน่วยที่ 4 การปฏิบัติโน้ต Irregular rhythm

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

4.1 โน้ตสามพยางค์

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ.........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.1

***

Guitar book

***

4.2 บทเพลง Romance De Amor

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.2

***

Guitar book

***

4.3 โน้ตอัตราผสม

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.3

***

Guitar book

***

4.4 บทเพลง Allegretto

เรียนครั้งที่ ..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 4.4

***

Guitar book

***