หน่วยที่ 1 การปฏิบัติโน้ตตามเครื่องหมายประจำกุญแจเสียง 2

เรียนครั้งที่.............ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

1.1 ตำแหน่งวางนิ้วช่องที่ 7

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

1.2 ตำแหน่งโน้ตบนบรรทัดห้าเส้น

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.2

***

Guitar book

***

1.3 บทเพลง Gallop

เรียนครั้งที่ 2 ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.3

***

Guitar book

***