หน่วยที่ 5 การปฏิบัติโน้ตเขบ็ตสองชั้น

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

5.1 โน้ตเขบ็ตสองชั้น

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.1

***

Guitar book

***

5.2 บทเพลง Etude in A minor

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 5.2

***

Guitar book

***

5.3 โน้ตเขบ็ตสองชั้น และโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 5.3

***

Guitar book

***

5.4 บทเพลง Contradanza

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 5.4

***

Guitar book

***