หน่วยที่ 3 การปฏิบัติโน้ตตำแหน่งช่องที่ 9

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี..........ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

3.1 ตำแหน่งการวางนิ้วชี้ช่องที่ 9

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.1

***

Guitar book

***

3.2 ตำแหน่งโน้ตบนบรรทัดห้าเส้น

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 3.2

***

Guitar book

***

3.3 บทเพลง Maria Lusa

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 3.3

***

Guitar book

***