หน่วยที่ 2 การปฏิบัติโน้ตศัพท์ และเครื่องหมายทางดนตรี 3

เรียนครั้งที่..........ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

2.1 Grace note

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.1

***

Guitar book

***

2.2 บทเพลง My Lady

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.2

***

Guitar book

***

2.3 Glissando

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 2.3

***

Guitar book

***

2.4 บทเพลง Waltz in G

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 2.4

***

Guitar book

***

2.5 Natural harmonic

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 2.5

***

Guitar book

***

2.6 บทเพลง Waltz

เรียนครั้งที่..........ปฏิบัติ..........ชั่วโมง

ใบความรู้ 2.6

***

Guitar book

***