หน่วยที่ 6 การปฏิบัติบันไดเสียง และการกระจายคอร์ด 2

เรียนครั้งที่ 34 - 42 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง

6.1 บันไดเสียงเมเจอร์

เรียนครั้งที่ 34 - 36 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

6.2 บันไดเสียงไมเนอร์

เรียนครั้งที่ 37 - 39 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

6.3 การกระจายคอร์ด

เรียนครั้งที่ 40 - 42 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 9

ใบความรู้ที่ 1.3

***

Guitar book

แบบทดสอบ