หน่วยที่ 5 การปฏิบัติโน้ตตำแหน่งช่องที่ 5

เรียนครั้งที่ 32 - 33 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

5.1 ตำแหน่งวางนิ้วช่องที่ 5

เรียนครั้งที่ 32 ทฤษฎี 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

5.2 บทเพลง Waltz in G

เรียนครั้งที่ 33 ทฤษฎี 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***