หน่วยที่ 4 การปฏิบัติศัทพ์ และเครื่องหมายทางดนตรี 2

เรียนครั้งที่ 16 - 31 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 48 ชั่วโมง

4.1 ศัพท์ดนตรี

เรียนครั้งที่ 16 - 25 ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

4.1.1 Andante - Moderato - Allegro

เรียนครั้งที่ 16 - 17 ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

4.1.2 Accelerando - Ritenuto

เรียนครั้งที่ 18 - 19 ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

4.1.3 Piano - Forte - Mezzo forte

เรียนครั้งที่ 20 - 21 ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

4.1.4 Crescendo - Decrescendo

เรียนครั้งที่ 22 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

4.1.5 บทเพลง Study in C major

เรียนครั้งที่ 23 - 25 ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

4.2 เครื่องหมายทางดนตรี

เรียนครั้งที่ 26 - 31 ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง

4.2.1 Accent - Staccato

เรียนครั้งที่ 26 - 27 ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***

4.2.2 Upward Slur

เรียนครั้งที่ 28 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***

4.2.3 บทเพลง Slur Waltz

เรียนครั้งที่ 29 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***

4.2.4 Downward Slur

เรียนครั้งที่ 30 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***

4.2.5 บทเพลง Andantino

เรียนครั้งที่ 31 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***