หน่วยที่ 3 การปฏิบัติทาบสายควบ

เรียนครั้งที่ 11 - 15 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 15 ชั่วโมง

3.1 การทาบครึ่ง

เรียนครั้งที่ 11 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

3.2 การทาบเต็ม

เรียนครั้งที่ 12 - 15 ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***