หน่วยที่ 2 การปฏิบัติโน้ตตามเครื่องหมายประจำกุญแจเสียง

เรียนครั้งที่ 5 - 10 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง

2.1 เครื่องหมายประจำกุญแจเสียงชาร์ป

เรียนครั้งที่ 5 - 6 ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

2.2 เครื่องหมายประจำเสียงแฟล็ต

เรียนครั้งที่ 7 - 10 ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***