หน่วยที่ 1 การปฏิบัติโน้ตตำแหน่งช่องที่ 2

เรียนครั้งที่ 1 - 4 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

1.1 ตำแหน่งวางนิ้วช่องที่ 2

เรียนครั้งที่ 1 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

1.2 บทเพลง Scarborough Fair

เรียนครั้งที่ 2 ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

ใบความรู้ 1.2

***

Guitar book

***